Category

Novinky

KOMPOST ZDARMA

Pre všetkých občanov mesta Skalica bude kompost vyrobený na kompostárni ZDARMA. Občania si môžu prísť v prevádzkových hodinách naložiť kompost do areálu kompostárne.

Prevádzkovateľ kompostárne od 1.4.2016 : VEPOS – SKALICA s.r.o.

Od 1.4.2016 Mesto Skalica vysúťažilo pomocou verejnej súťaže prevádzkovateľa kompostárne.

Verejné obstarávanie na fermentor

Aktuálne prebieha finalizácia verejného obstarávania na dodávku fermentora. Fermentor je stroj na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), kalov z ČOV, kuchynského odpadu a ostatných bioodpadov pomocou riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie.

Využitie technológie:

  1. Kompostovanie
    – rýchlokompostáreň – zhodnocovateľ kuchynského odpadu, kalov z ČOV, kalov z celulózy, mestskej zelene (tráva, lístie, konáre..) a biomasy (slama, piliny, drevná štiepka, papier)
  2. Výroba biopaliva
    – zhodnotenie v mieste výroby (skládka odpadu) napojením na skládkovú bioplynovú stanicu a kogeneráci
    – spoluspaľovanie s drevnou štiepkou alebo uhlím v teplárňach resp. elektrárňach

– tepelne izolovaný priestor
– Integrovaný systém na prekopávanie zakládky
– riadenie teploty pomocou PC
– pomocou injektorov prebieha ventilácia zakládky
– hygienizácia zakládky
– výsledný produkt – kompost.

Skalica už disponuje technologickým parkom kompostárne

Mestu Skalica boli dodané technológie na prevádzku kompostárne:
– čelný nakladač (traktor – pohon na prekopávanie kompostovej hmoty)
– drvič
– prekopávač
– sitový triedič
– veľkoobjemové kontajnery (8 ks)
– miešač a drvič biomasy
– pásový dopravník
– drvič kuchynského odpadu
– chladiaci box na kuchynský odpad.

Slovensko – rakúsky seminár o nakladaní s bioodpadmi

V stredu 15. mája zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica seminár s názvom Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v rámci projektu Bioscrap Know – How.
Tento krát sa pozvaní starostovia obcí skalického okresu stretli v rakúskom meste Mistelbach. Program semináru otvoril vedúci odd. strategického rozvoja a  marketingu Ing. Martin Vičan. Výkonný riaditeľ firmy Vepos – Skalica, s. r. o. Mgr. Peter Kuba priblížil účastníkom semináru princíp plánovanej mestskej kompostárne a separovaného zberu.
Prednášky rakúskych expertov DI K. Rabla, Dr. J. Mayera a Mgr. Michaela Soba boli zamerané na údaje o stave prírody a na predstavenie firiem WEB – Gis GAUM a INFEO Logistik – Optimierungstools.
Posledným bodom programu bola exkurzia v kompostárni NUA Abfallwirtschafts GmbH v dolnorakúskej obci Hohenruppersdorf.

Skalica najlepšie separuje odpad

29. septembra 2011 sa v Sliači uskutočnil druhý ročník konferencie „Samospráva a separovaný zber 2011“, súčasťou ktorého bolo i vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku, ktorú vyhlasuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. Je to jediná oprávnená organizácia, ktorá podporuje separovaný zber odpadov z obalov od spotrebiteľa-občana, cez obec a zberovú spoločnosť až po recyklátora. V súčasnej dobe je v tomto systéme zapojených približne 2,3 milióna obyvateľov žijúcich vo viac ako 1000 mestách a obciach.
Súťaž o najlepšie separujúce mestá  a obce na Slovensku mala viacero kategórií.  V kategórii „Mesto/obec s najlepšie separujúcimi obyvateľmi“ prvé miesto získalo Mesto Skalica.
V tejto kategórii sa hodnotilo množstvo vyseparovaného papiera, plastov, skla a tetrapakových obalov za II. polrok roku 2010 a I. polrok roku 2011. Za toto obdobie občania Mesta Skalica vyseparovali 360,56 t papiera, 139,69 t plastov, 138,27 t skla a 24,76 t tetrapakových obalov.
Toto ocenenie je výsledkom dlhoročného úsilia Mesta Skalica v spolupráci s firmou VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica. Mesto Skalica patrí k priekopníkom separovaného zberu na Slovensku. Celá činnosť v oblasti separovaného zberu sa zabezpečuje prostredníctvom firmy VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica už od roku 1992. Významným krokom je i nadviazanie spolupráce medzi oprávnenou organizáciou ENVI-PAK a firmou VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica. O tom, že spolupráca medzi dotknutými subjektami je efektívna a že občania chcú žiť v kvalitnejšom prostrední svedčí aj ocenenie v roku 2011 od organizácie ENVI-PAK pre naše mesto ako „Mesto s najlepšie separujúcimi obyvateľmi“.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým Skaličanom, ktorí sa aktívne zapájajú do separovaného zberu, poďakovanie by sme chceli vyjadriť aj firme VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica. Výsledok súťaže by mal byť zároveň aj impulzom, výzvou do budúcnosti s cieľom urobiť niečo pre zlepšenie životného prostredia v našom slobodnom kráľovskom meste.

Autor: Ing. Ján Špaček