Skalica najlepšie separuje odpad

29. septembra 2011 sa v Sliači uskutočnil druhý ročník konferencie „Samospráva a separovaný zber 2011“, súčasťou ktorého bolo i vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku, ktorú vyhlasuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. Je to jediná oprávnená organizácia, ktorá podporuje separovaný zber odpadov z obalov od spotrebiteľa-občana, cez obec a zberovú spoločnosť až po recyklátora. V súčasnej dobe je v tomto systéme zapojených približne 2,3 milióna obyvateľov žijúcich vo viac ako 1000 mestách a obciach.
Súťaž o najlepšie separujúce mestá  a obce na Slovensku mala viacero kategórií.  V kategórii „Mesto/obec s najlepšie separujúcimi obyvateľmi“ prvé miesto získalo Mesto Skalica.
V tejto kategórii sa hodnotilo množstvo vyseparovaného papiera, plastov, skla a tetrapakových obalov za II. polrok roku 2010 a I. polrok roku 2011. Za toto obdobie občania Mesta Skalica vyseparovali 360,56 t papiera, 139,69 t plastov, 138,27 t skla a 24,76 t tetrapakových obalov.
Toto ocenenie je výsledkom dlhoročného úsilia Mesta Skalica v spolupráci s firmou VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica. Mesto Skalica patrí k priekopníkom separovaného zberu na Slovensku. Celá činnosť v oblasti separovaného zberu sa zabezpečuje prostredníctvom firmy VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica už od roku 1992. Významným krokom je i nadviazanie spolupráce medzi oprávnenou organizáciou ENVI-PAK a firmou VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica. O tom, že spolupráca medzi dotknutými subjektami je efektívna a že občania chcú žiť v kvalitnejšom prostrední svedčí aj ocenenie v roku 2011 od organizácie ENVI-PAK pre naše mesto ako „Mesto s najlepšie separujúcimi obyvateľmi“.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým Skaličanom, ktorí sa aktívne zapájajú do separovaného zberu, poďakovanie by sme chceli vyjadriť aj firme VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica. Výsledok súťaže by mal byť zároveň aj impulzom, výzvou do budúcnosti s cieľom urobiť niečo pre zlepšenie životného prostredia v našom slobodnom kráľovskom meste.

Autor: Ing. Ján Špaček

 

Autor: Mesto Skalica