Verejné obstarávanie na fermentor

Aktuálne prebieha finalizácia verejného obstarávania na dodávku fermentora. Fermentor je stroj na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), kalov z ČOV, kuchynského odpadu a ostatných bioodpadov pomocou riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie.

Využitie technológie:

  1. Kompostovanie
    – rýchlokompostáreň – zhodnocovateľ kuchynského odpadu, kalov z ČOV, kalov z celulózy, mestskej zelene (tráva, lístie, konáre..) a biomasy (slama, piliny, drevná štiepka, papier)
  2. Výroba biopaliva
    – zhodnotenie v mieste výroby (skládka odpadu) napojením na skládkovú bioplynovú stanicu a kogeneráci
    – spoluspaľovanie s drevnou štiepkou alebo uhlím v teplárňach resp. elektrárňach

– tepelne izolovaný priestor
– Integrovaný systém na prekopávanie zakládky
– riadenie teploty pomocou PC
– pomocou injektorov prebieha ventilácia zakládky
– hygienizácia zakládky
– výsledný produkt – kompost.

Autor: Mesto Skalica