Category

Kalendáre zberu odpadov

Jedlé oleje

Za odovzdanie jedlých olejov získate peniaze

Mesto Skalica oznamuje občanom mesta Skalica, že v zbernom dvore vo firme VEPOS-SKALICA s.r.o., na ulici Rybničná (bývalé technické služby)  je možné odovzdať ďalší druh komunálneho odpadu – jedlé oleje a tuky. Ide o kuchynský odpad – použité rastlinné oleje a tuky z prípravy jedál vo vašich domácnostiach, ktorý je potrebný priniesť v uzavretých nádobách (napr. PET fľaše).

Výkupná cena: 0,13 €/liter alebo kilogram.

Vylievanie kuchynských olejov a tukov do výlevky má za následok znižovanie prietoku až upchatie kanalizačných systémov. Taktiež dochádza k zníženiu funkčnosti čističky odpadových vôd.
Vyseparované (vytriedené) jedlé oleje a tuky sa ďalej spracujú modernou technológiou na nové využitie ako biopalivo do motorových vozidiel, v agrosektore ako súčasť postrekov alebo v iných odvetviach chemického priemyslu.

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci firmy VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica na tel. čísle 664 43 54 alebo 0903 585 097.

Odvoz konárov

Odvoz konárov a bioodpadu

Upozorňujeme občanov, že konáre zo stromov, viniča, kríkov a odpad zo zelene je možné vyniesť na verejné priestranstvo /pred rodinný dom/ vždy 2 dni pred odvozom. Tento bioodpad musí byť vhodne upravený – porezaný na max. dĺžku 1 m, posekaný a poviazaný. Odvoz tohto bioodpadu sa uskutoční 7. novembra (v pondelok) 2012. V prípade, že bioodpad nebude vhodne upravený, odvoz takéhoto bioodpadu sa neuskutoční a  bude považovaný za  „čiernu“  skládku.

Ak sa mimo týchto termínov bude nachádzať na verejných priestranstvách horeuvedený odpad, môže  byť v zmysle § 80 ods. 2 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o  odpadoch v platnom znení fyzickej  osobe  za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou uložená pokuta až do výšky 165,96 €.

Odpad ako starý nábytok, umývadlá, pokazené domáce elektrospotrebiče , akumulátory, koberce, pneumatiky … môžu občania mesta Skalica odviezť zdarma do separačného dvora vo firme VEPOS-SKALICA s.r.o., ul. Rybničná (bývalé technické služby) v dňoch pondelok až piatok v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod., a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. alebo je možné si objednať odvoz za úhradu od firmy VEPOS-SKALICA s.r.o. .

Harmonogram zberu objemného odpadu 2011

HARMONOGRAM ODVOZU OBJEMNÉHO ODPADU V ROKU 2013

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnere,
ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemný odpad. Na každej lokalite bude pristavený
– 1 ks veľkoobjemového kontajnera na objemný odpad ako je napr. starý nábytok, umývadlá,
koberce, chladničky, práčky … Je zakázané sem vhadzovať autobatérie, rôzne
chemikálie, obaly z olejov a farieb, žiarivky, výbojky … .
Termíny pristavenia a odvozu veľkoobjemových kontajnerov sú stanovené podľa ulíc nasledovne:
– sídlisko Pod Hájkom, ulica Vajanského
pristavený 15.04. na ulici Vajanského na asfaltovú plochu pred reštauráciou
odvoz 17.04.,
– sídlisko L. Svobodu
pristavený 15.04. – k betónovému plotu u kúpaliska oproti vchodu č. 9
odvoz 17.04. ,
– sídlisko Clementisa, Lúčky, Mallého (nepárne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova
pristavený 15.04. – pri hromadných garážach na betónovej ploche oproti vchodu č. 11 na
ulici Clementisa
odvoz 17.04.,
– sídlisko SNP
pristavený 17.04. – na parkovisku pri SNP č. 21
odvoz 19.04.,
– sídlisko Trávniky, ulica Šebestova, Horská
pristavený 17.04. – na parkovisku na ul. Pelíškova č. 20
odvoz 19.04.,
– Predmestie, Slnečná, Nad predmestím, Duklianska, Obrancov mieru, Bajanova, Dr.Valacha,
Vinohradnícka
pristavený 17.04. – na križovatke ulíc Vinohradnícka a Nad Predmestím na zelenej ploche
odvoz 19.04.,
– Potočná (horná časť) , Jatočná, Nám. slobody, Ružová, Kollárova, Jednoradová, Mýtna,
Gorkého, Kráľovská, Štefánikova
pristavený 22.04. – na betónovej ploche pri ul. Ružová č. 5
odvoz 24.04.,
– Bernolákova, Štúrova, Jurkovičova, Hodonínska, Čulenova, Školská, sídlisko Mallého
(párne čísla)
pristavený 22.04. – na križovatke ulíc Jurkovičova a Čulenova
odvoz 24.04.,- 2 –
– Potočná (dolná časť), Pivovarská, Sasinkova, Pod Kalváriou, Nádražná, Pod sklepami,
Blahova, Škarniclovská, Lichardova, Madvova, Komenského, Družstevná, Za mestskou
zďou, Podhradie, pplk. Pľjušťa
pristavený 22.04. – na ul. Za mestskou zďou
odvoz 24.04.,
– Vally, Doležalova, Jabloňová, Malinová, Ku vodárni, Karmelitská, Mierová, Bulharská, Priečna,
Pri potoku, Suchý riadok, Široká, Vrchovského, Malé Trávniky, Na skale, Zápotočná, Krivé
kúty
pristavený 24.04. – na ul. Bulharská pred potokom
odvoz 26.04.,
– Strážnická, Veterná, Veľké Trávniky, Sudoměřická, Rohatecká, Partizánska, Petrovská,
Veľkomoravská, Zlatnícka,
pristavený 24.04. – na parkovisko na ulici Petrovská
odvoz 26.04.,
– Koreszkova, Športová, Hurbanova, Boorova, Pod záhradkami, Nešporova, Hollého
pristavený 24.04. – na ulici Hurbanova na parkovisku
odvoz 26.04..
Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie čistoty okolo kontajnerov.
Ak sa mimo týchto termínov bude nachádzať na verejných priestranstvách horeuvedený odpad,
môže byť v zmysle § 80 ods. 2 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení
fyzickej osobe za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou uložená pokuta až do
výšky 165,96 €.
Ďalej občania Mesta Skalica môžu tento odpad mimo týchto termínov odviezť zdarma do
zberného dvora vo firme VEPOS-SKALICA s.r.o. (bývalé technické služby) v dňoch pondelok až
piatok v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. alebo je možné si
objednať odvoz za úhradu od firmy VEPOS-SKALICA s.r.o. .